SYFTE OCH MÅL

Syfte
  • Att skapa fler hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i länet, genom att stimulera samverkan mellan aktörer inom bibliotek, bildning och kultur.
  • Att lyfta läsningens – och framför allt lustläsningens – betydelse för individens utveckling, bildning och delaktighet i samhället.
  • Att minska avståndet till läsningen och litteraturen, att sänka trösklarna och öppna nya vägar till läsandet hos fler individer och grupper.
  • Genom att uppmuntra till ett ökat samarbete med andra utanför den egna verksamheten, vill vi verka för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan de läsfrämjande aktörerna, och bidra till vidgade perspektiv på vad läsfrämjande kan vara.

 

Målsättningar
  • Att skapa och stärka befintliga nätverk i länet tillsammans med bibliotek, studieförbund, föreningsliv och andra aktörer för läsfrämjande arbete.
  • Att stimulera till samarbete som ger fler läsfrämjande aktiviteter.
  • Att fokusera särskilt samarbeten vars läsfrämjandemetoder stöttar integration och lyfter vuxnas läsande och deras roll som läsande förebilder.
  • Att utveckla och sprida metoder och modeller för läsfrämjande.
  • Att höja kompetensen hos aktörerna om läsfrämjande metoder.

 

Genomförande

En inventering över alla läsfrämjandeprojekt som genomförts i länet 2012-2016 har gjorts, och en skrift där goda exempel lyfts fram har publicerats. Syftet är att synliggöra den läsfrämjande mångfalden, visa på de många goda exemplen och underlätta för organisationer och verksamheter att ta kontakt med varandra.

Våren 2017 anordnas en uppstartsdag för Ett läslyft för Dalarna då även skriften ”Ett läslyft för Dalarna” släpps officiellt. Under sensommaren/tidig höst samma år arrangeras en workshop för de som har idéer om samarbeten och aktiviteter de vill driva.

Ett läslyft för Dalarna ska fungera som ett paraply för de läsfrämjande aktiviteter som organiseras i länet inom ramen för projektet. De samverkande parterna söker pengar från projektet efter uppfyllda kriterier (se Kriterier).

Projektledarna – Malin Magnusson (Länsbibliotek Dalarna) och Suzanne Lazar (Skådebanan i Dalarna) fungerar under hela projekttiden som ett bollplank för de som önskar stöd i att genomföra sina aktiviteter.